دوره های آموزشی

دوره برگزار کننده استاد مدت زمان برگزاری تاریخ شهریه توضیحات
مراقبتهای ویژه ICU--icu general اسفند شعبه مرکزی 36 1400/12/17 تا 1401/02/31 9,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

سالمندی در بهیاران--کلاس سالمندیاری - 100 ساعت شعبه مرکزی 8 1401/10/01 تا 1401/12/01 15,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

مراقبتهای ویژه ICU--icu بهمن ماه شعبه مرکزی استاد فراهانی 36 1401/11/15 تا 1401/11/30 12,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت وبینار میباشد
CCU--ccu بهمن ماه شعبه مرکزی استاد رنجبر 30 1401/11/10 تا 1401/11/30 8,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت وبینار میباشد
مدیریت زخم و استومی--مدیریت زخم بهمن ماه شعبه مرکزی 24 1401/11/10 تا 1401/11/30 60,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت حضوری در محل موسسه برگزار میشود
NICU--کلاس NICU بهمن ماه شعبه مرکزی استاد فراهانی 30 1401/11/10 تا 1401/11/30 12,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت حضوری در محل موسسه برگزار میشود
اصول نگارش و submit مقاله و نحوه پاسخدهی به داوران--کلاس مقاله نویسی شعبه مرکزی 6 1401/10/29 تا 1401/10/29 3,500,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت وبینار است
اصول پروپوزال نویسی--کلاس پروپوزال نویسی شعبه مرکزی 6 1401/10/30 تا 1401/10/30 5,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات