دوره های آموزشی

دوره برگزار کننده استاد مدت زمان برگزاری تاریخ شهریه توضیحات
دستیار کنار دندانپزشک--دستیار کنار دندانپزشک شعبه مرکزی 255 ساعت نظری و عملی غیر حضوری تا - 43,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت فیلم های آموزشی آفلاین و گذراندن دوره کارورزی و آزمون پایانی آنلاین بر گزار میشود
نسخه خوانی--نسخه خوانی شعبه مرکزی 101ساعت نظری و عملی غیر حضوری تا - 36,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت فیلم های آموزشی آفلاین گذراندن دوره کارورزی و آزمون پایانی آنلاین بر گزار میشود
CSR (اتاق استریلیزاسیون)--استرلیزاسیون اطاق CSR شعبه مرکزی 8 ساعت نظری 1402/09/01 تا 1402/12/01 5,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

سالمندیاری--سالمندیاری شعبه مرکزی 100 ساعت نظری و عملی 1402/09/01 تا 1402/12/01 33,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

مدیریت راه هوایی--مدیریت راه هوایی شعبه مرکزی 330 ساعت 1402/09/01 تا 1402/12/01 8,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

سرويس و نگهداري تجهيزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی--سرويس و نگهداري تجهيزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی شعبه مرکزی 128 ساعت 1402/09/01 تا 1402/12/01 40,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

مداخلات درمانی دستی در طب ایرانی--مداخلات درمانی دستی در طب ایرانی شعبه مرکزی 125 ساعت 1402/09/01 تا 1402/12/01 60,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

مراقبت پرستاری از افراد مبتلا به دیابت--مراقبت پرستاری از افراد مبتلا به دیابت شعبه مرکزی 450 ساعت 1402/09/01 تا 1402/12/01 33,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

مراقبت پرستاری در سوختگی ها--مراقبت پرستاری در سوختگی ها شعبه مرکزی 51 ساعت 1402/09/01 تا 1402/12/01 34,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

کاربر ماساژ--کاربر ماساژ شعبه مرکزی 24 1402/09/23 تا 1402/09/24 55,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات